נגישות
כלי נגישות
שמורות טבע ימיות
שמורות ימיות
בישראל, רק 0.25% משטח הים התיכון מוגן כשמורות טבע מוכרזות, לעומת כ - 25% משטח היבשה. אנו קוראים להגדלת שטחן של שמורות הטבע הימיות ל- 20% משטח הים בהתאמה לתוכנית האב של רשות הטבע והגנים.

National Geographic

כניסה